Regulamin obowiązujący na MCPRZYGODA.PL.
Pamiętaj, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania! Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszą być poinformowani za każdym razem o zmianie regulaminu. Własciciele serwera są ponad regulaminem i mogą ustalać osobiste wymiary kary za złe zachowanie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy MCPRZYGODA.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy MCPRZYGODA.pl, zasady świadczenia tych usług, obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy, tryb postępowania reklamacyjnego, a także warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego MCPRZYGODA.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w Serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem MCPRZYGODA.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem MCPRZYGODA.pl użyte są w celach informacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług Elektronicznych.

Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do podawania rzetelnych oraz prawdziwych informacji.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
prowadzenie Konta w Serwisie,
korzystanie z Gier Online,
Zamawianie Aplikacji,

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu w szczególności poprzez rozbudowę o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników.

W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.

§4 RODO (GDPR) – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Od 25 maja 2018 roku wchodzi ustawa dotycząca Ochrony Danych Osobowych (RODO).

Jedyne zapisywane dane przez nas to wirtualny pseudonim, statystyki, IP oraz zahashowane hasła.

Adres e-mail który musimy podać przy zakupie usługi nie jest zapisywany przez nas w bazie!

Dane osobowe możemy podać podczas dokonywania zakupów, mogą one być przetwarzane po stronie firmy RPDP.

Odpowiedzialność za dane osobowe podane podczas zakupów spoczywa po stronie firmy RPDP.

Użytkownik nie powinien używać żadnych danych w wirtualnym pseudonimie mogących ułatwić zidentyfikowanie osoby.

Pośrednik płatności oraz użytkownik odpowiadają za wpisane na stronie pośrednika płatności dane osobowe.

§5 REGULAMIN PŁATNOŚCI

Korzystając z naszych płatnych usług akceptujesz poniższy regulamin, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.

Usługi dostępne do kupienia na serwerze nie są obowiązkowe, kupujący kupuje je z własnej woli.

Usługi nie podlegają reklamacji, nie ma możliwości zwrotu.

Usługi, które odblokowują coś na serwerze i nie są oznaczone limitem czasowym, są na stałe.

Płatności są obsługiwane automatycznie, usługi są dostarczane natychmiast.

Płatności SMS są obsługiwane przez MicroSMS.pl. W razie nieotrzymania kodu złóż reklamacje na: https://microsms.pl/customer/complaint/

Wysyłając SMSy akceptujesz regulaminy: https://microsms.pl/documents/regulamin_uslug_transfery-16-06-2017.pdf

W razie nie otrzymania usługi przez błąd naszego systemu skontaktuj się z nami na https://www.facebook.com/mcprzygoda/

Ranga kupiona na danym serwerze obowiązuje TYLKO na nim!

Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20.